%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینکدین (لینـدا) یادگیری را شروع کنید!

 library_booksتعداد کل آموزشها: 7,909

 timelineتعداد مسیرهای یادگیری: 413

 video_libraryتعداد کل ویدیوها: 233,821

 scheduleزمان کل (ساعت): 15,583

 schoolتعداد دانشجویان سایت: 21,807

 peopleتعداد مدرسان: 1,513

 verified_userتعداد کل بازدید از آموزشها

34,155,031

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار: (13-12-2022) 1401/9/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-11-2022) 1401/9/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-10-2022) 1401/7/13
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-10-2022) 1401/7/12
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-08-2022) 1401/5/27
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-08-2022) 1401/5/13
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-07-2022) 1401/5/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2022) 1401/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (16-12-2022) 1401/9/25
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-11-2022) 1401/9/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-11-2022) 1401/8/30
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-11-2022) 1401/8/24
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-10-2022) 1401/7/13
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-09-2022) 1401/7/8
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (06-09-2022) 1401/6/15
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 19 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-12-2022) 1401/9/28
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-12-2022) 1401/9/24
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-12-2022) 1401/9/22
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (06-12-2022) 1401/9/15
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (02-12-2022) 1401/9/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-11-2022) 1401/9/9
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-11-2022) 1401/8/30
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 15 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-01-2023) 1401/10/15
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-01-2023) 1401/10/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-01-2023) 1401/10/13
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-01-2023) 1401/10/13
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (22-12-2022) 1401/10/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-12-2022) 1401/9/30
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 15 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (06-01-2023) 1401/10/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (06-01-2023) 1401/10/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-01-2023) 1401/10/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-01-2023) 1401/10/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-01-2023) 1401/10/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-12-2022) 1401/9/30
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-12-2022) 1401/9/30
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (14-12-2022) 1401/9/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-12-2022) 1401/9/17
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (29-11-2022) 1401/9/8
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-11-2022) 1401/9/2
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (26-10-2022) 1401/8/4
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-10-2022) 1401/7/11
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-09-2022) 1401/6/17
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (22-12-2022) 1401/10/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (22-12-2022) 1401/10/1
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-12-2022) 1401/9/30
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-12-2022) 1401/9/28
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-12-2022) 1401/9/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-12-2022) 1401/9/22
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 28 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (06-01-2023) 1401/10/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-01-2023) 1401/10/15
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-01-2023) 1401/10/13
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (16-09-2022) 1401/6/25
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-09-2022) 1401/6/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (17-08-2022) 1401/5/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-06-2022) 1401/3/25
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-06-2022) 1401/3/18
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-04-2022) 1401/2/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-04-2022) 1401/1/31
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر‌های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین‌المللی لینـدا (لینکداین)
مسیر مورد علاقه‌تان را انتخاب کرده و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستندتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد