≡≡≡≡ تخفیف ویژه:  مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف ≡≡≡≡  

logo mix

تعداد 95 مسیر یادگیری جدید در تمامی گروه های آموزشی به سایت افزوده شد

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینـدا (لینکدین)

یادگیری را شروع کنید!

 library_booksتعداد کل آموزشها: 7,304

 timelineتعداد مسیرهای یادگیری: 412

 video_libraryتعداد کل ویدیوها: 219,510

 scheduleزمان کل (ساعت): 14,638

 schoolتعداد دانشجویان سایت: 20,111

 peopleتعداد مدرسان: 1,363

 verified_userتعداد کل بازدید از آموزشها

28,099,715

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار: (31-03-2022) 1401/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-03-2022) 1401/1/10
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-03-2022) 1400/12/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-02-2022) 1400/12/6
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-02-2022) 1400/11/26
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-02-2022) 1400/11/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (26-01-2022) 1400/11/6
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-01-2022) 1400/10/28
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 27 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-04-2022) 1401/2/5
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-04-2022) 1401/1/30
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2022) 1401/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-03-2022) 1401/1/10
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (29-03-2022) 1401/1/9
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (17-03-2022) 1400/12/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-05-2022) 1401/3/10
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (27-05-2022) 1401/3/6
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-05-2022) 1401/2/28
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (12-05-2022) 1401/2/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (10-05-2022) 1401/2/20
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-05-2022) 1401/2/13
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 27 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (02-06-2022) 1401/3/12
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-06-2022) 1401/3/11
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-06-2022) 1401/3/11
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 19 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-05-2022) 1401/3/4
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (22-04-2022) 1401/2/2
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-04-2022) 1401/1/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-04-2022) 1401/1/25
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2022) 1401/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-03-2022) 1400/12/24
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-03-2022) 1400/12/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (02-06-2022) 1401/3/12
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-06-2022) 1401/3/11
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (26-05-2022) 1401/3/5
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-05-2022) 1401/3/4
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (21-04-2022) 1401/2/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-04-2022) 1401/1/31
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-04-2022) 1401/1/25
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-12-2021) 1400/9/29
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-11-2021) 1400/8/24
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-09-2021) 1400/6/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-06-2021) 1400/3/21
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-05-2021) 1400/3/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر‌های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین‌المللی لینـدا (لینکداین)
مسیر مورد علاقه‌تان را انتخاب کرده و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستندتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد