≡≡≡≡ تخفیف ویژه:  مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف ≡≡≡≡  

logo mix

38 دوره آموزشی جدید با زیرنویس فارسی (تا 18/مرداد/1401 : 09-08-2022) به سایت اضافه شدند

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینـدا (لینکدین)

یادگیری را شروع کنید!

 library_booksتعداد کل آموزشها: 7,436

 timelineتعداد مسیرهای یادگیری: 413

 video_libraryتعداد کل ویدیوها: 222,913

 scheduleزمان کل (ساعت): 14,879

 schoolتعداد دانشجویان سایت: 20,497

 peopleتعداد مدرسان: 1,390

 verified_userتعداد کل بازدید از آموزشها

29,505,838

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 25 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2022) 1401/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-03-2022) 1401/1/10
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-03-2022) 1400/12/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-02-2022) 1400/12/6
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-02-2022) 1400/11/26
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-02-2022) 1400/11/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (29-06-2022) 1401/4/8
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-06-2022) 1401/3/24
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (06-06-2022) 1401/3/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-04-2022) 1401/2/5
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-04-2022) 1401/1/30
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2022) 1401/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-03-2022) 1401/1/10
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 15 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 18 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-06-2022) 1401/4/7
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-06-2022) 1401/4/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (16-06-2022) 1401/3/26
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (16-06-2022) 1401/3/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-06-2022) 1401/3/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 22 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 28 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 29 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-07-2022) 1401/4/28
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-07-2022) 1401/4/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-07-2022) 1401/4/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 17 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 17 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 21 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 29 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-07-2022) 1401/4/27
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (12-07-2022) 1401/4/21
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-07-2022) 1401/4/20
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-06-2022) 1401/4/7
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 18 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 22 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-06-2022) 1401/4/9
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (29-06-2022) 1401/4/8
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-06-2022) 1401/4/7
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (27-06-2022) 1401/4/6
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (22-06-2022) 1401/4/1
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (15-06-2022) 1401/3/25
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-06-2022) 1401/3/18
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-04-2022) 1401/2/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-04-2022) 1401/1/31
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-04-2022) 1401/1/25
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-12-2021) 1400/9/29
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-11-2021) 1400/8/24
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-09-2021) 1400/6/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر‌های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین‌المللی لینـدا (لینکداین)
مسیر مورد علاقه‌تان را انتخاب کرده و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستندتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد