تخفیف ویژه:  مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف 

logo mix

22 دوره آموزشی جدید با زیرنویس فارسی (تا 10/آذر/1400 : 01-12-2021) به سایت اضافه شدند

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینـدا (لینکداین)

یادگیری را شروع کنید!

 library_booksتعداد کل آموزشها: 6,772

 timelineتعداد مسیرهای یادگیری: 318

 video_libraryتعداد کل ویدیوها: 205,944

 scheduleزمان کل (ساعت): 13,742

 schoolتعداد دانشجویان سایت: 18,452

 peopleتعداد مدرسان: 1,270

 verified_userتعداد کل بازدید از آموزشها

22,348,996

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار ( 28 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (02-11-2021) 1400/8/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-10-2021) 1400/7/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-10-2021) 1400/7/21
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-10-2021) 1400/7/9
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-09-2021) 1400/7/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-09-2021) 1400/6/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-09-2021) 1400/6/12
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 28 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 28 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 29 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-11-2021) 1400/8/10
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-10-2021) 1400/7/28
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-10-2021) 1400/7/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-10-2021) 1400/7/19
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-11-2021) 1400/8/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-11-2021) 1400/8/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-10-2021) 1400/8/6
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (22-10-2021) 1400/7/30
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-10-2021) 1400/7/22
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (12-10-2021) 1400/7/20
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 21 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 9 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 21 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 21 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 28 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (27-10-2021) 1400/8/5
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (20-10-2021) 1400/7/28
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-10-2021) 1400/7/27
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-10-2021) 1400/7/19
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-10-2021) 1400/7/12
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-10-2021) 1400/7/9
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-10-2021) 1400/7/9
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 29 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 30 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-11-2021) 1400/8/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 8 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 19 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (14-09-2021) 1400/6/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-06-2021) 1400/3/21
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-05-2021) 1400/3/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-05-2021) 1400/2/24
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-04-2021) 1400/2/10
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-04-2021) 1400/2/8
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-03-2021) 1400/1/10
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-03-2021) 1399/12/29
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر‌های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین‌المللی لینـدا (لینکداین)
مسیر مورد علاقه‌تان را انتخاب کرده و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستندتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد