تخفیف ویژه: مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف 

logo mix

76 دوره آموزشی جدید با زیرنویس فارسی (تا 24/مهر/1400 : 16-10-2021) به سایت اضافه شدند
تعداد 95 مسیر یادگیری جدید از تمامی گروه های آموزشی ، به سایت افزوده شدند، همچنین تمامی مسیرهای قبلی هم اکنون آپدیت شده اند

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینـدا (لینکداین)

یادگیری را شروع کنید!

 library_booksتعداد کل آموزشها: 6,618

 timelineتعداد مسیرهای یادگیری: 318

 video_libraryتعداد کل ویدیوها: 202,149

 scheduleزمان کل (ساعت): 13,510

 schoolتعداد دانشجویان سایت: 18,066

 peopleتعداد مدرسان: 1,251

 verified_userتعداد کل بازدید از آموزشها

21,056,114

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار ( 8 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 27 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-09-2021) 1400/6/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-09-2021) 1400/6/12
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-08-2021) 1400/6/9
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-08-2021) 1400/6/9
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-08-2021) 1400/6/8
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 10 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 17 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 21 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 27 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-09-2021) 1400/6/17
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-09-2021) 1400/6/17
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-08-2021) 1400/6/9
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-08-2021) 1400/6/8
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 9 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 15 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 28 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-09-2021) 1400/6/24
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-09-2021) 1400/6/23
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (02-09-2021) 1400/6/11
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 10 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 10 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 13 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 14 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 8 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 10 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 10 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 13 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 13 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 10 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 17 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 29 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-09-2021) 1400/6/22
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-08-2021) 1400/5/27
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-07-2021) 1400/4/22
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 9 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 13 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 16 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 17 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 24 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 28 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 29 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 8 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 8 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 9 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 10 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (14-09-2021) 1400/6/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-06-2021) 1400/3/21
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-05-2021) 1400/3/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-05-2021) 1400/2/24
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-04-2021) 1400/2/10
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-04-2021) 1400/2/8
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (30-03-2021) 1400/1/10
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-03-2021) 1399/12/29
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر‌های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین‌المللی لینـدا (لینکداین)
مسیر مورد علاقه‌تان را انتخاب کرده و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستندتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد